Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Mindwize”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mindwize BVBA, met zetel te Tiensestraat 111/0001, 3000 Leuven, België, RPR (Leuven) 0679.503.410. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan Mindwize een opdracht geeft c.q. degene met wie Mindwize een overeenkomst sluit.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten van/met en (vervolg)opdrachten aan Mindwize tot het verrichten en/of leveren van diensten zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Mindwize. Door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn slechts dan van toepassing indien deze voorwaarden door Mindwize uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard als afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden van Mindwize.

Artikel 3 Offertes

Iedere van Mindwize uitgegane offerte is vrijblijvend voor de (potentiële) Opdrachtgever.  De offerte van Mindwize is 30 dagen geldig. De door Mindwize opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4 Voorschotten

Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde is Mindwize steeds gerechtigd van de Opdrachtgever voorschotten te vragen en slechts met prestaties te starten of ze voort te zetten mits ontvangst van de voor akkoord ondertekende offerte en/of mits ontvangst van de voorschotten.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

5.1 Mindwize zal zich altijd maximaal inspannen om de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever best haalbare resultaat. Voor zover noodzakelijk en/of gewenst zal Mindwize Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Indien en voor zover dit naar inzicht van Mindwize noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft Mindwize het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden en zal Opdrachtgever hiervoor toestemming vragen.

5.3 Post- en telecommunicatiebedrijven zijn geen door Mindwize ingeschakelde derden, maar eigen opdrachtnemers van Opdrachtgever.

Artikel 6 Termijnen

6.1 Voor levertijden of planningen die bij de uitvoering van een overeenkomst en/of opdracht zijn afgesproken, geldt dat Mindwize in ieder geval het recht heeft op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, zonder dat Mindwize daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zou zijn of dat Mindwize gehouden is haar prijs te matigen, indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, redelijkerwijze niet van Mindwize kan worden verwacht dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

6.2 Voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden die zullen leiden tot verlenging van de termijn zijn onder meer doch niet uitsluitend het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde/correcte informatie door de Opdrachtgever. Ook het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde/correcte informatie door derden komt voor rekening van Opdrachtgever en zullen leiden tot verlenging van de termijn.

Artikel 7 Garantie

7.1 Mindwize kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt, onverminderd dat Mindwize zich ten allen tijde naar best vermogen zal inspannen om te trachten een voor de Opdrachtgever best mogelijk resultaat te bereiken.

7.2 Mindwize verstrekt ook geen garantie op de door haar geleverde en uitgevoerde diensten, noch op de diensten waar Mindwize bij de uitvoering van haar opdracht gebruik van maakt, doch verplicht Mindwize zich wel op eerste afroep door Opdrachtgever alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde te trachten eventuele storingen en / of gebreken zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 8 Prijs

8.1Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de Opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de gepresteerde uren en de bij Mindwize geldende uurtarieven. Mindwize maakt geen extra uren ten opzichte van de akkoord gegeven begroting zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de klant.

8.2 Naast de overeengekomen vaste prijs of prijs op basis van uurtarief, dienen ook de kosten die Mindwize ter uitvoering van de Overeenkomst maakt door de Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum.   Tenzij anders overeengekomen factureert Mindwize maandelijks de vergoeding voor de reeds geleverde prestaties en de kosten.

9.2  Indien Opdrachtgever een factuur 10 dagen na de vervaldag niet geheel heeft betaald, is hij vanaf de factuurdatum moratoire interesten gelijk aan 1 % per begonnen maand verschuldigd.

9.3 Mindwize behoud zich het eigendomsrecht voor van de aan Opdrachtgever geleverde goederen totdat Opdrachtgever de volledige prijs van deze goederen heeft betaald.

Artikel 10 Intellectueel Eigendom

Tenzij anders overeengekomen, behoudt Mindwize alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – met betrekking tot de resultaten van haar opdracht.. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mindwize daartoe bevoegd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Mindwize is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van post-en/of telecom. De verzending en levering is voor risico van Opdrachtgever.

11.2 Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is, met uitzondering van gevallen waar sprake is van bewezen opzet of grove fout of grove nalatigheid van Mindwize in de uitvoering van de opdracht, iedere aansprakelijkheid van Mindwize uitgesloten.  Mindwize is nooit gehouden tot het herstellen van indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of omzet, verlies van contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3 Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Opdrachtgever staat er voor in dat al het aangeleverde materiaal vrij is van aanspraken van derden en is daar ook alleen zelf aansprakelijk voor. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Mindwize niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Mindwize voor alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daarin begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, behoudens bewezen opzet of grove fout in hoofde van Mindwize.

11.5 Indien zou worden vastgesteld dat Mindwize aansprakelijk is, beperkt de aansprakelijkheid van Mindwize tot de laagste van de volgende twee bedragen: maximaal één jaarwaarde ter compensatie van de gemiste inkomsten, exclusief BTW of 25.000 euro.

11.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Mindwize in verband met door Mindwize verrichte werkzaamheden vervallen op het moment dat een periode van 21 dagen is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Ten aanzien van bezwaren tegen facturen geldt in afwijking van het voorgaande een vervaltermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.

Artikel 12 Verbreking – ontbinding

12.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door Opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn voor de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds gemaakte kosten voor de opdracht, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen “vaste” prijs desgevallend van de geraamde totaalprijs met een minimum van € 1.000,-. Evenwel behoudt Mindwize zich het recht voor de uitvoering van de opdracht na te streven en een voorschot te vorderen van minimum 40% van de kostenbegroting.

12.2 Indien Opdrachtgever in ontbinding of failliet gaat, in kennelijk onvermogen zou verkeren, haar activiteiten zou stopzetten, en/of één van haar verplichtingen niet zou nakomen, zoals o.a. geen (voldoende) medewerking verlenen, niet tijdig de nodige documenten overmaken of betalen, behoudt Mindwize zich het keuzerecht voor om ofwel de uitoefening haar eigen verbintenissen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, ofwel om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor het geheel of een gedeelte. Wanneer Mindwize door deze opschorting schade lijdt, zal Opdrachtgever deze dienen te vergoeden. In geval van ontbinding is de schadevergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 12.1.

Artikel 13 Materiaal, programmatuur en software

13.1 Mindwize tracht met de materialen, programmatuur en software geen rechten van derden, geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen te schenden, voor zover deze Mindwize redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

13.2 Indien het gebruik van het materiaal, programmatuur en software wordt beperkt of verboden, zal Mindwize naar eigen keuze:

  1. tot vervanging ervan overgaan zodat geen inbreuk meer wordt maakt op rechten van derden, of;
  2. de door haar gebruikte materialen, programmatuur en software wijzigen of aanpassen zodat zij geen inbreuk meer maakt op rechten van derden, of;
  3. alsnog een gebruiksrecht verwerven voor Opdrachtgever, waarbij de hierbij komende kosten voor Opdrachtgever zijn.

13.3 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden opgenomen, heeft Opdrachtgever in een situatie als in 13.2 niet het recht de opdracht en/of overeenkomst op deze grond in te trekken, te verbreken, te annuleren of anderszins te beëindigen, noch het recht haar betaling op te schorten.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Elke partij is ertoe gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst en/of opdracht haar ter kennis komen door de andere partij, en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijze kan vermoeden, niet te gebruiken of aan derden ter kennis te brengen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst. Derden, die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.2 Mindwize behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

14.3 De ongeldigheid of nietigheid van een clausule van onderhavige algemene voorwaarden of van een gedeelte hiervan, leidt niet tot de nietigheid of ongeldigheid van de hele overeenkomst. De overige bepalingen zullen niet aangetast zijn door nietigheid of ongeldigheid en dienen verder te worden uitgevoerd. De partijen zullen het ongeldige of nietige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of nietige gedeelte.

14.4. Het feit dat een partij op een gegeven ogenblik geen aanspraak maakt op de naleving van één of meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst, kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking vanwege de betrokken partij om zich later erop te beroepen.

14.5. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Mindwize is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst ontstaan, zullen definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPANI, door één arbiter die conform dit reglement wordt benoemd.  De plaats van de arbitrage is Leuven (België).  De taal van de arbitrage is het Nederlands.

Meer weten over onze Privacy Verklaring? 

Ga naar onze Privacy- en Cookieverklaring. 

Vragen

Heeft u nog vragen over onze algemene voorwaarden? U kunt altijd contact met ons opnemen.